Hevio Lila

HEVIO LILA
Specialist / Sektori për Hapje dhe Risi Rinore


Hevio Lila ka mbaruar studimet Bachelor në Universitetin e New York Tirana në degën “Financë dhe Administrim Biznesi”, në vitin 2022.

Ka punuar si specialist kontabël pranë zyrës kontabël dhe ligjore Pustina në periudhën janar 2019 – gusht 2019. Gjithashtu ka punuar në pozicionin e ekonomistit në një biznes privat gjatë periudhës qershor 2020 – shkurt 2022. Gjatë këtyre eksperiencave ka punuar kryesisht në zhvillimin dhe menaxhimin e pasqyrave financiare, mbajtjen e librave financiar si dhe konsulencë për kompani dhe biznese private, gjithashtu duke zhvilluar dhe implementuar plane biznesi afatgjata.

Pjesë e stafit të COD që nga shtatori 2022 si Specialist pranë Sektorit të Hapjes për Risi Rinore.