Door of Tomorrow

.

DYERT E SË NESËRMES
Koncept | Ernesto Spinelli
Kurator | Kube Studios

Ndryshimin e sjellin njerëzit. Demokracia, mbrojtja e të drejtave të njeriut, mbrojtja e trashëgimisë mjedisore dhe kulturore, infrastruktura e përmirësuar, zhvillimi i qëndrueshëm i komuniteteve.  Ҫdo rezultat i historisë së madhe të miqësisë mes Shqipërisë dhe Italisë është arritur dhe do të arrihet nëpërmjet dialogut të hapur mes Institucioneve dhe nëpërmjet shkëmbimeve mes dy Vendeve në të gjithë sektorët e jetës.

E shprehur me fjalë të tjera: nga dhe për njerëzit.